Våre vilkår

HJEM / Vilkår

Våre vilkår

BETINGELSE FOR BENYTTELSE AV TJENESTEN

Utleier: Halden Serviceutleie AS,  Svinesundparken 9,  17188 Halden. Org.nr: 912080315MVA. Tlf:+47 90523934

 

BETINGELSE FOR BENYTTELSE AV TJENESTEN

Utleier: Halden Serviceutleie AS,  Svinesundparken 9,  17188 Halden. Org.nr: 912080315MVA. Tlf:+47 90523934

 1. AVTALEN
  1. Utleierens tilbud er bindende i det antall dager som er spesifisert i tilbudet.
  2. Utleier har ikke ansvar for om det utstyret som det inngårs leieavtale på, dekker leietakers behov.
  3. Med mindre annet er spesifisert i tilbud/ordrebekreftelse, gjelder disse vilkårene.
 2. UTLEVERING/HENTING AV MASKINER OG UTSTYR
  1. Maskiner og utstyr leveres på leietakers forretningsadresse, dersom ikke annet er avtalt.
  2. Leietaker er pliktig til å underrette utleier så snart som mulig, dersom det er avvik eller feil på utstyr ved mottak/overlevering, senest innen 1 virkedag etter overtakelse.
  3. Ordrebekreftelsen viser hvilket utstyr som inngår i leieavtalen.
 3. BRUK AV MASKINER OG UTSTYR
  1. Leietaker kan ikke fremleie, eller låne bort utstyr til tredjemann. Det er kun de som er i leietakers tjeneste som kan benytte det leide utstyret.
  2. Utleier er forpliktet til å levere utstyret ferdig montert, og med instruksjoner for bruk. Instruksjoner kan være praktisk opplæring eller skriftlig/muntlig leksjon.
  3. Leietaker forplikter seg til å behandle maskiner og utstyr med aktsomhet, slik det fremgår av instrukser og bruksanvisning. Det er leietakers ansvar å etterspørre informasjon om hvordan utstyret brukes, slik at man ikke påfører utstyret skader pga uriktig bruk.
  4. Leietaker er forpliktet til å følge lover og regler ift transport og bruk av utstyret, og er ansvarlig for all skade som bruken av det måtte påføre person og/eller eiendom, samt følgen av slike skader. Leietakeren er ansvarlig for at det kun skal benytters personell med kompetanse og nødvendige tillatelser der det er krav om dette.
  5. Leietaker er ansvarlig for å utføre daglig kontroll av utstyrer iht medfølgende bruksanvisning.
  6. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk.
  7. Leietaker skal ikke gjøre reparasjon på maskin og utstyr, uten å underrette utleier.
  8. Leietaker skal ikke transportere eller bruke maskin og utstyr utenfor Norge, med mindre det er avtalt og spesifisert i leieavtalen.
  9. Ved skader eller manglende rengjøring vil leietaker bli fakturert for å rette skaden ved arbeidstimer og delekostnader.

 

 1. FORSIKRING
  1. Utleier er ansvarlig for å forsikre utstyret for skader og tyveri. Leiepremie er inkludert i leieprisen, dersom ikke annet er spesifisert.
  2. Leietaker har ansvar for skader som ikke er omfattet av forsikringens dekningsomfang.
  3. Utstyret er forsikret via utleieren på følgende måte: Brann (inkl. eksplosjon og lynnedslag). Kaskoskade som plutselig og uforutsett rammer utstyret som ved levering til leietaker var fullt driftsferdig. Utstyret er dekket under bruk, forflytninger og under hvil på anleggs- eller arbeidsplass. Utleiers forsikring dekker ikke:
  4. Tyveri/innbrudd er leietakers ansvar. Leietaker er økonomisk ansvarlig for at leieobjektet er sikret i henhold til forsikringsselskapenes krav til innbruddsikring.
  5. Følgende unntak gjøres gjeldende for forsikring: Skade forvoldt ved grov uaktsomhet. Skade som skyldes bruk i strid med utleiers forskrifter/opplæring. Skade som skyldes manglede ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.
  6. Ved skade skal utleieren underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått, plikter leietakeren, hvis mulig, å medvirke til at skaden begrenses.
  7. Følgeskader ved oljelekkasje o.l dekkes av leietaker.
  8. Egenandel kr 10.000,- ved skade, belastes leietaker.

 

 1.      BETALING
  • Leie av utstyr skal betales ved henting/utlevering.
  • Betaling gjøres kontant mot kvittering, og betaling skjer med faktura.
  • I de tilfeller der det er avtalt fakturering: Etter forfall av faktura belastes rente med 1,4% pr. påbegynt måned. Forhåndsavtalte leieperioder på 14 dager eller mer, faktureres hver 14.dag. Eventuelle innsigelser til mottatt faktura skal meldes så raskt som mulig til utleier. Hvis innsigelser ikke er fremsatt innen 5 virkedager etter at fakturaen er mottatt, anses fakturaen som akseptert av leietaker.

 

 1. LEIETID
  • Leietiden løper fra avtalt tidspunkt, fra og med den dag det utleide utstyr er levert eller stilt til disposisjon fra utleier. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til utleier.
  • Driftsstans forårsaket av normal slitasje, som utgjør mer enn 10 % av brutto leietid, skal ikke belastes leietaker. Driftsstans forårsaket av brukerfeil som krever utrykning belastes med 500,- per påbegynte time.
  • Prisene er fastsatt etter normal arbeidsdag på 8 timer. Bruk utover 8 timer per dag, faktureres uavhengig av avtalt dagsleie. Ved helgeleie er brukstiden satt til 20 timer. Bruk utover dette faktureres uavhengig av avtalt helgeleie.
 2. TILBAKELEVERING
  • Etter endt leieperiode, skal utstyret leveres tilbake i samme tilstand som ved inngåelse ved levering
  • Utstyr skal leveres til angitt tid. For endags-leie skal utstyret leveres innen kl 21 samme dag, dersom ikke annet er avtalt. Større maskiner, herunder: minigraver, tilhengerlifter, dumper og flishugger skal innleveres senest 20:00 siste utleiedag.
  • Utstyret skal være rengjort, og eventuelle skader skal rapporteres.
  • Ved manglende rengjøring er utleier berettiget til å fakturere leietakeren for eventuelle rengjøringskostnader.
  • Leietakeren kan kreve at utleier signerer protokoll ved tilbakelevering av utstyr.
  • Ved forsinket tilbakelevering, skal leietaker erstatte utleiers tap. Dette vil bli etterfakturert.
  • Utstyr som benytter drivstoff og olje skal tilbakeleveres med samme mengde som ved levering. Maskiner som benytter drivstoff leveres alltid med full tank. Ved avvik belastes leietaker kr 100,- + kr. 35,- per manglende liter.
 3. AVBESTILLING ELLER HEVING AV AVTALE
  • Avbestilling skal skje pr.telefon: +4790523934 eller e-post: stensrod@gmail.com
  • Avbestillingsfristen er 24 timer før leieperiodens start Leieperiodens start er Kl 06:00 ved dagsleie).
  • Ved avbestilling under 24 timer før leieperiodens start, vil leietaker bli belastet 50% av første dag i leieperioden.
  • Avbestillingsvilkår for helgeleie: Ved avbestilling under 24 timer før leieperiodens start (Leieperioden start er Fredag kl 16.00) , vil leietaker bli belastet 50% av helgeleien.
  • Leietaker skal så tidlig som mulig varsle utleier om avbestilling. Dette gjøres ved å sende e-post eller ringe.
  • Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet og tilstrekkelig aktsomhet, kan utleier heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert.
  • Leietaker kan heve avtalen dersom utleier ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte, eller på annen måte bryter sine forplilktelser som omtalt i leievilkår.
  • Ved avbestilling etter påbegynt leieperiode vil leietaker bli belastet 50% av ordinær endagsleie på første avbestilte dag.
  • Utleie av maskiner og utstyr er unntatt angreretten.
 4. ANGRERETT
  • Ønsker du å benytte deg av angreretten må du gi oss beskjed om at du angrer på kjøpet senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen (angrefrist). Du kan enten kontakte oss på telefon 45 100 123 eller via e-post.
  • Utleie av maskiner og utstyr er unntatt fra angreretten.

 

 

 

 1. ANSVARBEGRENSNING
 1. Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap som følge av skader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte eller tredjemann.

 

 

 1. MANGEL VED VAREN
 2.   Hvis det foreligger en mangel ved varen, ber vi deg kontakte oss skriftlig via e-post eller     

           kontaktskjema på våre nettsider innen rimelig tid.

 

 1. KONFLIKTSLØSNING
 2. Klager rettes til selger innen rimelig tid.. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på  telefon 23  400  500  eller forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.